Rekrutacja

 1. Projekt skierowany jest do studentek/studentów spełniających następujące kryteria :
 1. Studentek/Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 2. V roku kierunku psychologia
 3. III roku kierunku pedagogika I stopnia (specjalności: animacja społeczna i zarządzanie kulturą doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne , opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, resocjalizacja, opieka i wychowanie z profilaktyką społeczna).
 4. II roku kierunku pedagogiki II stopnia ( specjalności: edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne,  logopedia,  ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika wczesnoszkolna, resocjalizacja, zarządzanie projektami w animacji społeczna – kulturowej, pedagogika  społeczna z organizacja i rewitalizacja społeczności lokalnej, pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, pedagogika przedszkolna
 5. Studentek/Studentów nie aktywnych zawodowo
 6. Studentów/studentki studiów stacjonarnych.
 7. Studentek/Studentów nie korzystających w tym czasie z Programu Erasmus Plus
 1. Rekrutacja prowadzona będzie w następujących terminach:
  1 edycja: 4 maj  -  trwa nadal
  2 edycja: 7 styczeń – 4 marzec 2019
 • Etapy rekrutacji:
 1. a) Studentka/Student zainteresowany udziałem w projekcie:

-  Zgłasza się osobiście w Studium Praktyk w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

-  Wypełnia formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu. Wypełnienie formularza stanowi wstępną deklarację udziału w projekcie. Informacje zawarte w tym formularzu są punktowane.Uzyskana punktacja będzie podstawą do utworzenia listy rankingowej kandydatów

- Jeśli kilka osób otrzyma identyczną najwyższą liczę punktów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Wszyscy kandydaci, uczestniczący w rekrutacji, zostaną poinformowani o jej wyniku.

- Osoba otrzymuje mailowo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się na listę rankingową i przystępuje do projektu.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż zakłada limit miejsc w projekcie, studenci zostaną zakwalifikowani na listę rezerwową.

 1. b) Studentka/Student zakwalifikowany do projektu:

- zgłasza się w wyznaczonym terminie do Studium Praktyk

- składa następujące dokumenty:

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • formularz dla uczestnika projektu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • kserokopia legitymacji studenckiej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dokumenty można pobrać w wersji papierowej w Studium Praktyk.

- podpisuje umowę trójstronną.

 1. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje poprawność formalna złożonych dokumentów oraz wynik oceny formularza rekrutacyjnego\
 2. Dokumenty osób niespełniających wymogów formalnych nie będą zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji.
 3. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 7 dni od jej zakończeniu. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zaproszona będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 W sytuacji, gdy w ramach danej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w terminach ustalonych przez Kierownika Projektu, podanych do wiadomości na stronie internetowej projektu lub zwiększony zostanie limit miejsc w kolejnym etapie rekrutacji.

Pobierz pliki

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17