Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17