Staż na Lepszy Start

o jednostce

PROJEKT „STAŻ NA LEPSZY START” realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do października 2019 r. obejmuje realizację 3-miesięcznych, płatnych, ciągłych staży dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Głównym celem projektu jest wzrost praktycznych kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 190 studentów UKW w Bydgoszczy poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych realizowanych w instytucjach związanych z pomocą i diagnozą psychologiczna, pedagogiczną i pomocą społeczną. Cel ten wpisuje się  w założenia  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
„Podniesienie kompetencji osób uczestniczących edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, gdyż pozwoli na zdobycie poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i przygotuje do zatrudnienia.
Realizowane wysokiej jakości krajowe programy stażowe pozwolą na bezpośredni kontakt z pracodawcą, przygotują absolwentów do wejścia a rynek pracy poprzez poznanie mechanizmów funkcjonowania firm. Studenci podczas staży będą mogli zweryfikować zdobytą wiedzę w praktyce. Staże związane będą bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym kierunku studiów i zapewniają ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Projekt skierowany jest do :

  1. studentów  V roku kierunku psychologia;
  2. studentów  III roku kierunku pedagogika I stopnia (specjalności: animacja społeczna i zarządzanie kulturą ,doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne , opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, resocjalizacja, opieka i wychowanie z profilaktyką społeczna);
  3. studentów II roku kierunku pedagogiki II stopnia ( specjalności: edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne, logopedia, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika wczesnoszkolna, resocjalizacja, zarządzanie projektami w animacji społeczna – kulturowej, pedagogika  społeczna z organizacja i rewitalizacja społeczności lokalnej, pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, pedagogika przedszkolna,
na skróty